font_m font_max
Loading
Baile » Naisc Thapa » Eolas Gnó

Eolas Gnó & Pobail

Tá cuid mhór eolais ar chúrsaí gnó le fáil i leabharlanna Dhún na nGall, le bailiúcháin speisialta dóibh siúd ar mhaith leo a ngnólacht féin a thosú ar fáil sa Lárleabharlann, agus sna leabharlanna i mBun Cranncha agus i gCarn Domhnach, agus bailiúcháin níos lú de leabhair ghnó in achan cheann dár leabharlanna brainse. Tá rannóga Eolas Pobail in achan leabharlann againn fosta fá do choinne. Chomh maith leis na seirbhísí seo, tá neart eolais ar fáil ar an idirlíon, ina measc:

  • Eolas ar shláinte, ar thithíocht, ar chúrsaí ioncaim & cánach, ar chearta, ar dheiseanna comhionanna srl.
  • Eolas ar an dóigh le do ghnólacht féin a thosú
  • Eolas ar an timpeallacht agus cineálacha eile eolais don phobal atá riachtanach le rannpháirtíocht dhaonlathach a bheith ag daoine i saol sóisialta, polaitíochta, eacnamaíochta & cultúrtha an phobail agus na sochaí ina hiomláine.

 Seo a leanas roinnt suíomhanna úsáideacha:

www.donegal.ie

Tairseach eolais a nascann suíomhanna idirlín úsáideacha a bhaineann le Dún na nGall, do mhuintir an chontae agus do chuairteoirí araon.

www.ccdhunnagnall.ie

Eolas faoin údarás áitiúil (Comhairle Contae Dhún na nGall) agus a chuid seirbhísí, ina measc Cultúr, Pobail & Fiontraíocht, Uisce, Pleanáil, Tithíocht & An Timpeallacht

www.citizensinformation.ie

Tá mioneolas ar na hábhair seo a leanas ar fáil ar an Bhunachar um Eolas do Shaoránaigh:

Taisteal & cumarsáidí, ceartas, oideachas, fostaíocht, teaghlach, sláinte, tithíocht, leas sóisialta, cánacha, tomhaltóirí & timpeallacht, árachas & airgeadas, talmhaíocht, earnáil dheonach/óige, An tAontas Eorpach, Rialtas

www.enterpriseireland.ie/

Eolas ar thaighde & ar nuálaíocht, agus soláthraithe Éireannacha dóibh siúd ar mhaith leo gnólacht a chothú

www.donegalenterprise.ie

Eolas dóibh siúd ar mhaith leo gnólacht a chothú i nDún na nGall, agus eolas ar Chlár Oiliúna Fiontraíochta Dhún na nGall

www.udaras.ie

Eolas ar fhorbairt shóisialta, eacnamaíochta agus chultúrtha trí Ghaeilge

www.donegalcdb.ie

Cuireann an suíomh seo eolas ar fáil faoi Bhord Forbartha Contae Dhún na nGall agus a chuid gníomhaíochtaí. Tá dualgas ar an BFC Straitéis 10 mBliana um Fhorbairt Eacnamaíochta, Shóisialta agus Chultúrtha a ullmhú agus a chur i bhfeidhm, straitéis a sholáthraíonn an teimpléad a threoraíonn obair na seirbhísí poiblí uilig agus gníomhaíochtaí forbartha áitiúla sa limistéar.

www.gov.ie

Ar shuíomh idirlín Rialtas na hÉireann gheobhaidh tú naisc chuig:

Gach eagraíocht Stáit, Ranna Rialtais, Leabhair Reachtaíochta na hÉireann, eolas ginearálta rialtais, poist phoiblí, ríomh-thairiscintí, Ceisteanna Coitianta & eolas faoi Éirinn.

www.fas.ie

An Foras Áiseanna Saothair le heolas ar:

Seirbhísí do chuardaitheoirí poist, d'fhostóirí agus do phobail. Cuireann sé eolas ar fáil fosta faoi fholúntais phoist, chúrsaí oiliúna, chláracha fostaíochta agus ghairmeacha.

www.donegalvec.ie

Ar shuíomh idirlín Choiste Gairmoideachais Chontae Dhún na nGall tá eolas ar:

Scoileanna & ionaid, oideachas aosach, litearthach aosach, cláracha iar-ardteistiméireachta, oiliúint taistealaithe, tacaíocht scoláirí, deiseanna gairmoiliúna agus Seirbhísí Óige.

www.hse.ie

Ar shuíomh idirlín Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte tá eolas ar:

Seirbhísí sláinte (de réir contae san áireamh), topaicí sláinte, eolas poiblí, teastais bhreithe, deimhnithe báis nó pósta, imdhíonadh agus cártaí leighis.

 

 

Íoslódáil Apa phone_img
Stair Áitiúil / Mhuintire Old Map of Donegal

Acmhainní ar líne

Link to Library Online Resources

Resources

Féilire Leabharlainne calendar