font_m font_max
Loading
Baile » Naisc Thapa » Taobh Tíre

Taobh Tíre: seirbhís leabharlainne níos fearr do phobail tuaithe agus iargúlta

Is tionscnamh de chuid Chomhairle Contae Dhún na nGall é Taobh Tíre a fhéachann le feabhas a chur ar sheirbhísí leabharlainne chuig pobail tuaithe agus iargúlta ar fud Dhún na nGall.

Oibríonn an tSeirbhís Leabharlainne i gcompháirt le coistí áitiúla pobail agus le gníomhaireachtaí eile le go mbeidh teacht ar leabhair agus ar sheirbhísí eolais i gceantracha atá róbheag le leabharlann bhrainse a choinneáil ag dul ann. Tosaíodh an tionscadal i mí na Nollag 2002 agus uaidh sin bunaíodh 13 Ionad Taobh Tíre ar fud an Chontae. De ghnáth, bíonn na hionaid seo suite in Ionaid Acmhainne Teaghlaigh, Tionscadail Forbartha Pobail, Comharchumainn Phobail agus i bhfoirgnimh phobail eile.

Seoladh tuairisc dheireanach an tionscadail i mí Iúil 2009 agus dearbhaítear ann gur fiú an cineál seo seirbhíse a sheachadadh agus gur chóir don Roinn Comhshaoil, Oidhreachta & Rialtais Áitiúil é a chur i bhfeidhm go náisiúnta. Is féidir an nasc seo a fheiceáil ach an nasc seo a úsáid Tuairisc Dheireanach Taobh Tíre

 

Tusa agus Taobh Tíre

Tá bailiúchán beag leabhar ag gach Ionad Taobh Tíre, chomh maith le ríomhaire amháin, nó níos mó, ceangailte leis an Idirlíon. Trí dheis a thabhairt do dhaoine dul ar an Idirlíon, is féidir dul ar chatalóg idirlín na Leabharlainne fosta, áit a bhfuil teacht ar leabhair, ar fhíseáin, ar CDanna agus ar DVDanna agus ar chlosleabhair. Is féidir le ball den phobal clárú leis an leabharlann san Ionad Taobh Tíre áitiúil. Is féidir leo na leabhair atá ar an tsuíomh san Ionad Taobh Tíre a úsáid. Thig leo fosta rudaí a ordú trí chatalóg idirlín na leabharlainne, ó aon leabharlann sa Chontae, agus cuirfear chuig an Ionad Taobh Tíre áitiúil iad. Chomh maith le rochtain a chur ar fáil chuig catalóg na leabharlainne, cuireann an tSeirbhís Leabharlainne réimse bunachar sonraí faisnéise ar fáil saor in aisce do bhaill leabharlainne.

Le catalóg na leabharlainne a chuardach, úsáid an nasc seo Cuaradaigh an Chatalóg.

Leis na bunachair shonraí faisnéise a úsáid, úsáid an nasc seo Acmhainní ar líne.

 

Seo a leanas liosta de na coistí pobail a chuireann seirbhísí leabharlainne Taobh Tíre ar fáil:

Áislann Chill Chartha

Foirgneamh an Údaráis

Cill Charthaigh
 
Guthán:074 9738376
 

An tSean-Bheairic

An Phríomhshráid
 
An Fál Carrach
 
Guthán:074 9180888
 

Áras Sheáin Bháin

Leabharlann Sheáin Bhain
 
Baile na Finne                                 
 
Guthán: 074 9546071
 

Comharchumann Forbartha & Fostaíochta Árainn Mhór                                                   

(Arranmore Development Co-operative)

Ionad an Chroisbhealaigh

Árainn Mhór
 
Guthán: 074 9520024
 
 

Comharchumann Thoraí

Toraigh
 
Guthán: 074 9135502
 
 

Monarcha 'Earagail Éisc'

Mín an Aoire
 
Carraig                                              
 
(Níl sé seo oscailte don phobal)
 

Halla Pobail Fhán an Bhualtaigh 

Fán an Bhualtaigh

 Fánaid
 
Guthán: 074 9159083
 
 

Ionad Lae

Trialough
 
Fánaid                                               
 
Guthán: 074 9159631
 
(Dé Máirt & Dé Céadaoin amháin)
 

Seirbhís Óige agus Teaghlaigh Leitir Ceanainn                                      

Community House

Aonad 1
 
Ionad Gnó Ghleann Chartha
 
Leitir Ceanainn
 
Guthán: 074 9123078
 
 
 

Oifig Poist Mhín an Aoire

Mín an Aoire
 
Carraig
 
Guthán: 074 9739009
 
 
 

Ionad Acmhainne Teaghlaigh Mhíobhaigh                                   

Na Dúnaibh 

Guthán: 074 9155055
 
 
 

Ionad Acmhainne Teaghlaigh Bhaile Suingean & An Charraigín                              

Baile Suingean
 
Guthán: 074 9148551
 
 

Ionad Acmhainne Teaghlaigh an 'Forge'

An Phríomhshráid
 
Paiteagó
 
Guthán: 071 9861924


Cúlra an Tionscadail 'Taobh Tíre'

Is tionscadal náisiúnta taighde é Taobh Tíre atá á mhaoiniú faoin Chomhairle Leabharlann  mar chuid de Chlár Taighde Leabharlainne Poiblí na hÉireann. Tá an tionscadal i ndiaidh modhanna úra nuálacha, i dtaca le seirbhísí leabharlainne a sheachadadh do phobail tuaithe agus iargúlta i gContae Dhún na nGall, a scrúdú agus a chur i bhfeidhm. Cé gur i gContae Dhún na nGall a rinneadh na taighde, tá na torthaí ag fóirstean do phobail tuaithe agus iargúlta ar fud na hÉireann.

Is ar bhonn comhpháirtíochta a chuireann Seirbhís Leabharlainne Chontae Dhún na nGall na seirbhísí ar fáil. Is í Leabharlann Chontae Dhún na nGall a chuireann na leabhair ar fáil, chomh maith le ríomhaire agus rochtain idirlín, seirbhís seachadta sheachtainiúil agus réimse seirbhísí eolais. Cuireann an eagraíocht pháirtnéireachta an spás ar fáil don ionad Taobh Tíre, na baill foirne leis an ionad a reáchtáil ó lá go lá, agus tá siad freagrach fosta as an ionad a chur chun cinn go háitiúil. Tá ag éirí go han-mhaith leis an chur chuige comhpháirtíochta seo go dtí seo. Mar sin féin, ní féidir leis na dea-thorthaí seo leanúint ar aghaidh gan tacaíocht ó na rannpháirtithe uilig.

Taighde deisce agus comhairliúcháin a bhí i gceist ag tús an tionscadail siar i mí na Nollag 2002, nuair a scrúdaíodh samplaí de na dea-chleachtais nuálacha a bhí ann. Rinneadh próifíl ar na ceantracha a d'fhéadfaí bheith páirteach ann. Roghnaíodh roinnt sprioc-cheantracha i ndiaidh an phróisis sin, agus thosaigh Taobh Tíre ag cur tionscadal i bhfeidhm de réir a chéile. Tá trí ionad déag bunaithe i gceantracha tuaithe agus iargúlta ar fud Dhún na nGall. Ina measc seo, tá oileán Árainn Mhór agus Oileán Thoraigh, chomh maith le hionad uirbeach amháin i Leitir Ceanainn. Tá an t-ionad uirbeach seo imeallaithe sa mhéid is go raibh fadhbanna soch-eacnamaíochta sa cheantar. 

 

Buntáistí an Tionscadail

Cuireann an tionscadal deiseanna úra oideachais, foghlaim fadsaoil, caithimh aimsire agus forbairt phearsanta ar fáil i gceantracha nach féidir leabharlann bhrainse lánaimseartha a choinneáil iontu. Tá suim agus dúil mhór sa tionscadal in achan cheantar, rud a léiríonn go n-aithnítear go forleathan go bhfuil gá le deiseanna sóisialta, oideachasúla agus cultúrtha a mhéadú do gach duine sa chontae.  Léiríonn sé fosta chomh tábhachtach agus atá an tseirbhís leabharlainne mar bhealach isteach chuig acmhainní ag páistí agus ag daoine óga, ar mhaithe le heolas agus foghlaim, agus cultúr agus samhlaíocht. Deimhníodh é seo nuair a bhronn Comhoibriú Éireann duais ar leith do Sheirbhísí For-Rochtana Pobail ar an tionscadal Taobh Tíre ag na Gradaim Mórtas Ceantair i gContae Cheatharlaigh i mí Dheireadh Fómhair agus nuair a gnóthaíodh Gradaim an Taoisigh do Shármhaitheas Seirbhíse Poiblí in 2008.         

Mar gheall ar an rath atá ar Taobh Tíre tá súil ag Comhairle Contae Dhún na nGall an tionscadal a phríomhshruthú. Déanfar cuid mhór oibre ar neartú na n-ionad Taobh Tíre atá ann cheana féin sula leathnófar an tseirbhís amach go dtí pobail eile.

 

Tuilleadh Eolais

Tá an tseirbhís a chuireann Taobh Tíre ar fáil tábhachtach le hinbhuanaitheacht a chinntiú i bpobail bheaga agus le seirbhísí cothroma a sholáthar ar fud an mhórphobail.  Le tuilleadh eolais a fháil ar thaighde agus ar chur i bhfeidhm Taobh Tíre, féach na tuairiscí thíos:        

 

  • Rinne an Chomhairle Leabharlann taighde ar shamplaí de dhea-chleachtais go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta. Leis an athbhreithniú seo a fheiceáil, cliceáil anseo Taighde Deisce na Comhairle Leabharlann
  • Phróifíligh an tAonad Taighde & Beartas i gComhairle Contae Dhún na nGall sprioc-cheantracha, mheasúnaigh na féidearthachtaí comhpháirtíochta, agus d'aithin riachtanais. Le hachoimre fheidhmeach den tuairisc seo a fháil, cliceáil anseo Achoimre Fheidhmeach an Aonaid Taighde & Bheartais
  • Le tuairisc a fháil ar chás-staidéir le Comhairle Óige Dhún na nGall, Bord Oideachais agus Leabharlainne an Iarthair, Comhairle Paróiste Ard an Rátha agus Áislann Chill Chartha, cliceáil anseo Rás-Staidéir Thaighde & Bheartais 
  • Foilsíodh tuairisc eatramhach an tionscadail go luath in 2005. Sa tuairisc seo, tugadh sonraí faoin mhéid a baineadh amach i gcéim I agus rinneadh moltaí i dtaca le céim II. Leis an tuairisc seo a fheiceáil, cliceáil anseo Tuairisc Eatramhach Taobh Tíre
  • Seoladh tuairisc dheiridh an tionscadail iin 2009, cliceáil anseo Tuairisc Dheiridh Taobh Tíre

 

Le tuilleadh eolais a fháil ar Taobh Tíre déan teagmháil le: Leabharlann Chontae Dhún na nGall, guthán: 074 9121968

 

 

 

 

 

 

Íoslódáil Apa phone_img
Stair Áitiúil / Mhuintire Old Map of Donegal

Acmhainní ar líne

Link to Library Online Resources

Resources

Féilire Leabharlainne calendar