Home » Photo Slider » Cultural Services Review 2017

The mission of the Cultural Services Division, as set out in Cultúr : a Strategic Vision for Cultural Services 2016 – 2020, is to enrich life, enhance sense of identity, increase cultural and social opportunities and conserve cultural inheritance for present and future generations by developing Library, Arts, Museum, Archive and Heritage services.

Donegal County Council recognise that culture creates tangible societal value, promotes wellbeing and provides a positive direct and indirect economic value. Cultural Services is a key area of work for Donegal County Council and we are proud to have a longstanding dedicated Division to lead and deliver in this area.

We are delighted to present the 2017 Cultural Services Review which is a snapshot of the wide and rich range of activities delivered during the year, not least of which were the formal close of the 1916 commemorative programme and the launch of the Culture & Creativity Plan 2017 within the Creative Ireland initiative.

Joe Peoples, Director

Eileen Burgess, Divisional Manager

Cultural Services Review 2017

 

Tá sé mar aidhm ag an Roinn Seirbhísí Cultúrtha, mar atá leagtha amach i gCultúr : Fís Straitéiseach Sheirbhísí Cultúrtha 2016 – 2020, ná an saol a shaibhriú, mothú ionannais a fheabhsú, deiseanna cultúrtha agus sóisialta a mhéadú agus ár n-oidhreacht chultúrtha a chaomhnú do na glúnta atá ann anois agus a bheas ann sa todhchaí trí forbairt a dhéanamh ar na seirbhísí Leabharlainne, na nEalaíon, an Músaeim, na Cartlainne agus na hOidhreachta.

 

Aithníonn Comhairle Chontae Dhún na nGall go gcruthaíonn cultúr fiúntas sochaíoch inbhraite, go gcuireann sé deabhail chun cinn agus gcuireann sé ar fáil fiúntas dearfach eacnamaíoch, idir díreach agus neamhdhíreach. Tá Seirbhísí Cultúrtha ina réimse tábhachtach oibre do Chomhairle Contae Dhún na nGall agus táimid bródúil go bhfuil Rannóg tiomnaithe buan againn chun seachadadh agus treorú a dhéanamh sa réimse seo.

 

Tá lúcháir mhór orainn Athbhreithniú ar Sheirbhísí Cultúrtha 2016 a chur i láthair, roghbhlúire ar réimse leathan de ghníomaíochtaí saibhre a cuireadh ar fáil le linn na bliana, go mór mór díobh siúd ná, dúnadh foirmeálta an Chláir Comórtha1916 agus seoladh an Plean Cultúir is Chruthaitheachta 2017 i gcomhthéacs an Chláir Éire Ildánach.

 

Joe Peoples, Stiúrthóir

Eileen Burgess, Bainisteoir na Roinne

Rannán na Seirbhísí Cultúrtha 2017

Local/Family History Old Map of Donegal

eBooks

Link to Library Online Resources

eAudio Books

Library Calendar calendar_letterkenny