Home » Photo Slider » Culture Division Annual Review

‌‌

 

FOREWORD

The mission of the Culture Division, as set out in Cultúr: a Strategic Vision for Cultural Services 2016 – 2020, is to enrich life, enhance sense of identity, increase cultural and social opportunities, and conserve cultural inheritance for present and future generations by developing Library, Arts, Museum, Archive and Heritage services.

2020 is a year that will always be remembered for its enormous human cost, its disruption and economic impact. Amidst the devastation of COVID-19, a worldwide demonstration of culture, creativity and imagination emerged as part of our collective response to minding ourselves and minding each other. More than ever we’re understanding how important reading, writing, drawing, singing, making music, appreciating our local heritage and history, being outdoors, and simply talking to each other in whatever form that takes, really are. 

To generate creative and cultural activity, many additional funding streams became available in 2020. Because of the Council’s longstanding dedicated and experienced Culture Division, the Council was well placed to deliver on this opportunity.

The 2020 review is a snapshot of the wide and rich range of activities, projects and programmes that took place throughout the year, many of which were delivered in partnership with community and other organisations, with many being delivered online for the first time.

 

Joe Peoples, Director

Eileen Burgess, Divisional Manager

 

 

RÉAMHRÁ

Tá sé mar aidhm ag an Rannán Cultúir, mar atá leagtha amach i gCultúr: Fís Straitéiseach do Sheirbhísí Cultúrtha 2016 – 2020 an saol a shaibhriú, mothú féiniúlachta a fheabhsú, deiseanna cultúrtha agus sóisialta a mhéadú agus ár n-oidhreacht chultúrtha a chaomhnú do na glúnta atá ann anois agus a bheidh ann amach anseo trí fhorbairt a dhéanamh ar na seirbhísí Leabharlainne, Ealaíon, Músaeim, Cartlainne agus Oidhreachta

Bliain is ea 2020 a mbeidh cuimhne uirthi as an dochar ollmhór a rinneadh don chine daonna, an suaitheadh agus an tionchar eacnamaíoch. I measc réabadh COVID-19, tháinig léiriú domhanda de chultúr, cruthaitheacht agus samhlaíocht chun cinn mar chuid dár bhfreagra comhoibríoch ar aire a thabhairt dúinn féin agus aire a thabhairt dá chéile. Níos mó ná riamh, tuigimid cé chomh tábhachtach agus atá léitheoireacht, scríbhneoireacht, líníocht, amhránaíocht, ceoltóireacht, meas ar ár n-oidhreacht áitiúil, bheith amuigh faoin aer agus caint lena chéile, cibe cruth a bhíonn orthu sin.

Chun gníomhaíocht chruthaitheach agus chultúrtha a ghiniúint, cuireadh neart sruthanna breise maoinithe ar fáil in 2020. Mar thoradh ar Rannán Cultúir tiomanta na Comhairle, atá ann le fada agus taithí mhaith aige, bhí an Chomhairle ábalta go maith an deis seo a thapú.

Léargas is ea Athbhreithniú 2020 ar raon leathan agus saibhir na ngníomhaíochtaí, na dtionscadal agus na gclár a bhí ann i rith na bliana, cuid mhaith acu a cuireadh ar fáil i gcomhpháirt le heagraíochtaí pobail agus eagraíochtaí eile, agus cuid mhaith acu á gcur ar fáil ar líne den chéad uair.

 

Joe Peoples, Stiúrthóir

Eileen Burgess, Bainisteoir Rannáin