Home » Photo Slider » Donegal Culture & Creativity Grants Scheme 2022

 

 

 

Donegal Culture & Creativity Grants Scheme 2022

 

Applications are being invited for the Donegal Culture & Creativity Grants Scheme 2022.  The Scheme is offering 20 grants of €2,000 each to projects that encourage cooperation and collaboration between communities and heritage specialists, artists, culture professionals and/or creative industries to preserve, conserve, research, practice, exhibit, perform, instruct, engage, enhance, promote or address an aspect of the material or non-material culture in an original, imaginative or creative way.  Community groups and individuals may apply for funding for a project that addresses culture, heritage, arts or creative industries.  

 

The Donegal Culture & Creativity Grants Scheme 2022 promotes collaboration and fosters creativity as envisaged in the Creative Ireland programme.  Creative Ireland is a culture-based programme designed to promote individual, community and national well-being.  Local Authorities across the country, including Donegal County Council, are working in partnership with Creative Ireland to deliver Pillar 2 of the Creative Ireland programme that aims to ‘Enable Creativity in Every Community’.  Creative Ireland defines culture as “The shared values, patterns of behaviour, customs and forms of expression that characterise different social groups and communities at any given time”.

 

This funding opportunity is being made available through the Creative Ireland programme which is supported by the Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media and Donegal County Council.

 

The closing date for receipt of applications is Friday 4 March at 12 noon. 

 

 

Further details and application forms are available to download here: Donegal Culture & Creativity Grants Scheme Application Form 2022

or by e-mailing [email protected]    

 

Guidelines: Donegal Culture & Creativity Grants Scheme 2022 - Guidelines


 

 

Contae Dhún na nGall Scéim Deontais Cultúir agus Cruthaitheachta 2022

 

Tá Comhairle Contae Dhún na nGall ag glacadh le hiarratais ar dheontais faoin Scéim Deontais Cultúir agus Cruthaitheachta 2022. Tá an Scéim ag tairiscint 20 deontas de €2,000 do thograí a spreagann comhoibriú agus comhpháirtíocht idir an pobal agus speisialtóirí oidhreachta, ealaíontóirí, gairmithe cultúir agus/nó tionscail chruthaitheachta chun gné den chultúr ábhartha nó neamhábhartha a chosaint, a chaomhnú, taighde a dhéanamh air, a chleachtadh, a léiriú, a theagasc, dul i ngleic leis, a fheabhsú, a chur chun cinn nó aghaidh a thabhairt air ar bhealach úrnua, samhlaíoch nó cruthaitheach. 

 

Is féidir le grúpaí pobail agus daoine aonaracha cur isteach ar mhaoiniú le haghaidh togra a bhaineann le cultúr, oidhreacht, ealaíona nó tionscail chruthaitheacha.

 

Cuireann Scéim Deontais Cultúir & Cruthaitheachta Dhún na nGall 2022 an comhoibriú chun cinn agus cothaíonn sí an chruthaitheacht mar atá beartaithe i gclár Éire Ildánach.  Is clár cultúrtha é Éire Ildánach a bunaíodh chun folláine an duine aonair, an phobail agus na tíre a chur chun cinn.  Tá Údaráis Áitiúla ar fud na tíre, Comhairle Contae Dhún na nGall san áireamh, ag obair i bpáirt le hÉire Ildánach chun Colún 2 den chlár Éire Ildánach a sheachadadh agus a bhfuil sé mar aidhm aige ‘An Chruthaitheacht a Chumasú i nGach Pobal ’.  Is é an sainmhíniú a thugtar ar chultúr in Éire Ildánach ná “Na luachanna comhroinnte, na pátrúin iompair, na nósanna agus na cineálacha léirithe ar saintréithe iad de chuid grúpaí éagsúla agus de phobail éagsúla sa tsochaí ag aon tráth áirithe”.

 

Tá na deontais seo á gcur ar fáil trí Chlár Éire Ildánach, a fhaigheann tacaíocht ón Roinn Turasóireachta, Cultúir Ealaíon, Gaeltachta, Spórt agus Meán  chomh maith le Comhairle Contae Dhún na nGall.

 

Is é an Aoine 4 Márta ar 12 meánlae an spriocam le haghaidh iarratais a fháil.

 

 

Tá tuilleadh eolais agus foirmeacha iarratais ar fáil a íoslódáil anseo: Scéim Deontais Cultúir & Cruthaitheachta Dhún na nGall 2022 

nó trí ríomhphost chuig [email protected]

 

Treoirlínte: Scéim Deontais Cultúir & Cruthaitheachta Dhún na nGall 2022 - Treoirlínte