Home » Photo Slider » Donegal Culture & Creativity Project Awards Scheme

photoslider image for Donegal Culture & Creativity Project Awards Scheme 2023

 

Donegal Culture & Creativity Project Awards 2023

Applications are being invited for the Donegal Culture & Creativity Project Awards Scheme 2023. The Scheme is offering 25 Project awards of €2,000 each to projects that encourage cooperation and collaboration between communities and heritage specialists, artists, culture professionals and/or creative industries to preserve, conserve, research, practice, exhibit, perform, instruct, engage, enhance, promote or address an aspect of the material or non-material culture in an original, imaginative or creative way.  Community groups and individuals may apply for funding for a project that addresses culture, heritage, arts or creative industries.  

The Donegal Culture & Creativity Project Awards Scheme 2023 promotes collaboration and fosters creativity as envisaged in the Creative Ireland programme.  Creative Ireland is a culture-based programme designed to promote individual, community and national well-being. Local Authorities across the country, including Donegal County Council, are working in partnership with Creative Ireland to deliver Pillar 2 of the Creative Ireland programme that aims to ‘Enable Creativity in Every Community’. Creative Ireland defines culture as “The shared values, patterns of behaviour, customs and forms of expression that characterise different social groups and communities at any given time”.

This funding opportunity is being made available through the Creative Ireland programme which is supported by the Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media and Donegal County Council.

The closing date for receipt of applications is Monday 27th March at 12 noon. 

Application forms and guidelines are available to download below

Culture and Creativity Project Awards Guidelines

Culture and Creativity Project Award Scheme Application Form 2023

Or apply online at https://forms.office.com/e/3mVTUfb4G4

 

Scéim Dámhachtana Tionscadail Cultúrtha & Cruthaitheachta 2023

Tá Comhairle Contae Dhún na nGall ag glacadh le hiarratais don Scéim Dámhachtana Tionscadail Cultúrtha & Cruthaitheachta Dhún na nGall 2023

Tá an Scéim ag tairiscint 25 dámhachtain Tionscadail de €2,000 do thionscadail a spreagann comhoibriú agus comhpháirtíocht idir an pobal agus speisialtóirí oidhreachta, ealaíontóirí, gairmithe cultúir agus/nó tionscail chruthaitheachta chun gné den chultúr ábhartha nó neamhábhartha a chosaint, a chaomhnú, taighde a dhéanamh air, a chleachtadh, a léiriú, a theagasc, dul i ngleic leis, a fheabhsú, a chur chun cinn nó aghaidh a thabhairt air ar bhealach úrnua, samhlaíoch nó cruthaitheach. Is féidir le grúpaí pobail agus daoine aonaracha cur isteach ar mhaoiniú le haghaidh togra a bhaineann le cultúr, oidhreacht, ealaíona nó tionscail chruthaitheacha.

Cuireann Scéim Dámhachtana Tionscadail Cultúrtha & Cruthaitheachta Dhún na nGall 2023 comhoibriú chun cinn agus cothaíonn sí an chruthaitheacht mar atá beartaithe i gclár Éire Ildánach. Is clár cultúrtha é Éire Ildánach a bunaíodh chun folláine an duine aonair, an phobail agus na tíre a chur chun cinn. Tá Údaráis Áitiúla ar fud na tíre, Comhairle Contae Dhún na nGall san áireamh, ag obair i bpáirt le hÉire Ildánach chun Colún 2 den chlár Éire Ildánach a sheachadadh agus a bhfuil sé mar aidhm aige ‘An Chruthaitheacht a Chumasú i nGach Pobal ’. Sainmhíníonn Éire Ildánach an cultúr mar “Na luachanna comhroinnte, na pátrúin iompair, na nósanna agus na cineálacha léirithe ar saintréithe de chuid grúpaí éagsúla agus de phobail éagsúla ag aon am ar leith”.

Tá an deis maoinithe seo á chur ar fáil trí Chlár Éire Ildánach, a fhaigheann tacaíocht ón Roinn Turasóireachta, Cultúir Ealaíon, Gaeltachta, Spórt agus Meán agus Comhairle Contae Dhún na nGall.

Is é Luain 27 Márta ar 12 meánlae an dáta deiridh le haghaidh iarratais a sheoladh isteach chugainn.

Tá tuilleadh eolais agus foirmeacha iarratais ar fáil ar líne anseo nó trí ríomhphost chuig [email protected]

Scéim Dámhachtana Treoirlinte 2023

Sceim Damhachtana Tionscadail Culturtha & Cruthaitheachta foirm iarratais 2023