Scéim Deontais Cultúir & Cruthaitheachta Dhún na nGall 2019

Donegal Culture & Creativity Grants Scheme 2019 


Cuireann Scéim Deontais Cultúir & Cruthaitheachta Dhún na nGall 2019 an comhoibriú chun cinn agus cothaíonn an chruthaitheacht mar atá i gceist i gclár Éire Ildánach.  Is clár cultúrtha é Éire Ildánach a bunaíodh chun folláine an duine aonair, an phobail agus na tíre a chur chun cinn.  Tá Údaráis Áitiúla ar fud na tíre, Comhairle Contae Dhún na nGall san áireamh, ag obair i bpáirt le hÉire Ildánach chun Colún 2 den chlár Éire Ildánach a sheachadadh a bhfuil sé mar aidhm aige ‘An Chruthaitheacht a Chumasú i nGach ’.  Is é sainmhíniú Éire Ildánach ar an gcultúr ná “Na luachanna comhroinnte, na pátrúin iompair, na nósanna agus na cineálacha léirithe ar saintréithe iad de chuid grúpaí éagsúla agus de phobail éagsúla sa tsochaí ag aon tráth áirithe”.

 

Scéim Deontais Cultúir & Cruthaitheachta /Culture & Creativity Grants Scheme

 

The Donegal Culture & Creativity Grants Scheme 2019 promotes collaboration and fosters creativity as envisaged in the Creative Ireland programme.  Creative Ireland is a culture-based programme designed to promote individual, community and national well-being.  Local Authorities across the country, including Donegal County Council, are working in partnership with Creative Ireland to deliver Pillar 2 of the Creative Ireland programme that aims to ‘Enable Creativity in Every Community’.  Creative Ireland defines culture as “The shared values, patterns of behaviour, customs and forms of expression that characterise different social groups and communities at any given time”.

 

Scéim Deontais Cultúir & Cruthaitheachta /Culture & Creativity Grants Scheme

 

Oidhreachtaí Áitiúla 1919/2019’

An Snáithe Pobail de Chlár Comórtha Dheich mBliana

na gCuimhneachán, 2019

 

 Local Legacies 1919/2019’

The Community Strand of the 2019 Decade of Centenaries Commemorative Programme, 2019

 

In 2019 tá €10,000 curtha i leataobh ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta do gach aon údarás áitiúil chun tacú leis gníomhaíochtaí comórtha a fhorbairt faoi Chlár Dheich mBliana na gCuimhneachán. Beidh ról tábhachtach ag eagraíochtaí cultúrtha, músaeim, cartlanna agus leabharlanna áitiúla sa togra seo toisc go mbreathnófar orthu mar ‘bhróicéirí cultúrtha’ a bheidh freagrach as comhráite a bhainistiú, caidrimh a chothú agus pobail a tharraingt isteach ar bhealach fiúntach.

 

Oidhreachtai Aitiula / Local Legacies 1919/2019 

 

In 2019 the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht has allocated €10,000 for each local authority to support the development of commemorative activities under the Decade of Centenaries programme. Local cultural organisations, museums, archives and libraries have a significant role to offer as ‘cultural brokers’, managing conversations, building relationships, and engaging communities in a meaningful way. 

 

Oidhreachtai Aitiula / Local Legacies 1919/2019

 

header logo
header logo
header logo